logopesLogopedická prevence se provádí ve všech třídách UMŠ Qočna  skupinovou a individuální formou v rámci logopedického kroužku. Kromě přímé práce s dětmi se UMŠ snaží o osvětu zákonných zástupců. Logopedické kroužky jsou vedeny logopedickými asistentky pod záštitou odborníka ze SPC ve Zlíně.

 

Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti předškolního věku podmínky pro správný rozvoj řeči. Logopedická péče je bezplatná a probíhá vždy 1xtýdně.

Do logopedického kroužku (individuální logopedické péče) jsou zařazeny ty děti, u kterých jde o prostou vadu řeči. Rodiče vytipovaných dětí jsou dopředu upozorněni na odlišnou mluvu dětí a podepisují svůj souhlas s prováděním logopedické péče v UMŠ. Každé dítě má svůj logo-sešit, kde mají rodiče návod, jak s dítětem doma pracovat. Pro očekávané výsledky je nutná každodenní trpělivá spolupráce rodičů, kteří mají největší podíl na nápravě řeči u svých dětí. Rodičům dětí, které potřebují odbornější péči, doporučí logopedická asistentka návštěvu klinického logopeda.

Skupinová logopedická péče probíhá pravidelně 1x týdně v rámci výchovně vzdělávací činnosti – logopedické chvilce a také denně během dopoledních aktivit. V logopedických chvilkách procvičujeme s motivační pomůckou pejskem Logopejskem jednotlivé hlásky, které jsou zařazeny v třídních vzdělávacích programech podle témat integrovaných bloků.  Denně provádíme skupinová cvičení, kdy děti nevyvozují jednotlivé hlásky, ale hravou formou provádí dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulaci jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvoji fonematického sluchu.

Logopedická péče v naší UMŠ je odborně zastřešena speciálním pedagogickým centrem pro vady řeči pod odborným vedením Mgr. Marcely Ševelové ze SPC Zlín. Všechna logopedická cvičení se provádějí podle Metodiky logopedické prevence, vždy hravou formou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně.  Nedílnou součástí každého sezení je pochvala dítěte i za sebemenší pokroky a úspěchy.

 

Cíle logopedické prevence:

 • vést děti k všestranné a otevřené komunikaci
 • podporovat správný řečový vývoj
 • dbát na srozumitelnou řeč
 • předcházet a eliminovat narušenou komunikační schopnost, zvláště dyslálii, která se objevuje u dětí předškolního věku ve velké míře
 • provádět hravou formou logopedickou prevenci v podobě logopedických cvičení (logopedických chvilek a procvičování obratnosti mluvidel) individuálně, či skupinově dle potřeby.

 

Formy péče o děti s narušenou komunikační schopností v UMŠ

 • individuální práce s dětmi
 • frontální a skupinová práce s dětmi
 • osvětová činnost (rozhovory s rodiči, poradenství pro rodiče na webových stránkách UMŠ, logopedické materiály a odborné články vystavené na nástěnkách ve třídách UMŠ, kontakty na odborníky z oblasti speciální pedagogiky a klinické logopedie)

 

Vybrané pomůcky pro logopedickou prevenci v UMŠ

 1. Stimulační
 • pomůcky pro sluchovou výchovu: hudební nástroje všeho druhu (Orffovy nástroje), flétna, píšťalka, zvukové hračky
 • pomůcky pro dechová cvičení: bublifuk, větrník, vodové barvy (rozfoukávání), vatové kuličky, papírové kuličky, brčka (slámky), ping-pongový míček, peříčka
 • pomůcky pro pohyblivost jazyka: drobné cukrářské zdobení (medvídci, různé tvary), jedlý papír (vystřihnuté drobné tvary), špachtličky
 1. Motivační
 • hračky: maňásci, loutky, plyšové hračky, logopedický plyšový pes (Logopes), skládačky, puzzle, kostky, dětský telefon
 1. Didaktické
 • dětské obrázkové knihy, pohádkové knihy, pexesa, soubory slov a obrázků, logopedické texty, soubor pracovních sešitů (Kytice), logopedické říkanky, logopedické kostky, logopedické obrázkové karty, omalovánky k hláskám, obrázky k hláskám, leporela, obrázkové slovníky, společenská logopedická hra na výslovnost jednotlivých hlásek
 1. Názorné
 • logopedické zrcadlo, mazací tabule, logopedická razítka, soubor cvičení sluchového vnímání s audio nahrávkou (Pavučinka)

 

PORADENSTVÍ

Jak vhodně podporovat vývoj řeči u dětí předškolního věku

Správný řečový vývoj dítěte se sleduje již od narození. Za předpokladu, že dítě nemá vrozenou vadu (např. sluchovou, tělesné postižení, mentální postižení), platí, že během prvního půlroku začne broukat, v druhém půlroku života začne napodobovat slabiky.  Kolem prvního roku tvoří jednoduchá slova a zhruba kolem druhého roku je dítě schopno tvořit krátké věty. Někdy se stane, že se první slova začnou objevovat později nebo dítě místo slov používá slabiky.

Vždy platí pravidlo

Pokud si rodiče nejsou jisti, je lépe navštívit odborníka (nejlépe klinického logopeda) a poradit se s ním o správné stimulaci vývoje řeči. Pokud jsou rodiče přesvědčeni, že dítě dobře slyší, a že nemá jinou vrozenou tělesnou nebo smyslovou vadu, můžeme tři roky věku dítěte považovat za tzv. hranici fyziologické nemluvnosti.

Prevence správného řečového vývoje

Pokud vývoj řeči probíhá fyziologicky, není třeba se znepokojovat výslovností. Tou se klinický logoped začíná zabývat až po čtvrtém roce věku dítěte. Důležitější je v tomto období prevence správného řečového vývoje. Rodiče by měli především dbát na přiměřený rozvoj slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nestačí dětem jen předčítat a vyprávět, je také velmi důležité, abychom je nabádali a povzbuzovali k samostatné řečové produkci. Neméně důležité je v tomto věku vnímání rytmizace řeči, která se dětem nejlépe nabízí formou básniček, říkadel, rozpočitadel a písniček.

Rozvoj hrubé a jemné motoriky

Ač se to na první pohled nezdá, je pro správný rozvoj řeči nesmírně důležitý také rozvoj hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika je nezbytná pro pochopení tělesného schématu a orientace v prostoru. Pokud vykazuje dítě potíže v oblasti hrubé motoriky, můžeme si představit, že

o to těžší bude ovládat jemnou motoriku mluvidel, která souvisí se správnou výslovností a je také velmi důležitá pro budoucí nácvik psaní.

Výslovnost

Od čtyř let věku dítěte se důležitou složkou stává také výslovnost. Velkou chybou rodičů bývá to, že se snaží rovnou sami naučit dítě „správně vyslovovat“. Často si zakoupí nějaké logopedické materiály a nutí dítě opakovat slova nebo básničky na danou hlásku. Tím však

u dítěte většinou ještě více zafixují nesprávnou výslovnost a často svým přístupem k „učení správné výslovnosti“ dítě odradí od jakékoli budoucí spolupráce s odborníkem.

Předškolní věk

Předškolní věk je ideální doba k nácviku správné výslovnosti. Je třeba přesvědčit rodiče, že trénovat výslovnost je nejvhodnější před nástupem do první třídy. Když v první třídě dítěti přibudou školní povinnosti (psaní úkolů, každodenní povinné čtení, občas nějaký ten kroužek), často už není časová a energická kapacita na pravidelné procvičování logopedických cvičení.

 

Ke správnému ovlivňování vývoje řeči je důležité

 • správný mluvný vzor
 • kladná citová vazba
 • klid a pohoda prostředí
 • netrestání chyb
 • pochvala a trpělivý přístup
 • dostatek podnětů k mluvení
 • motivace a vzbuzení zájmu o mluvní projev
 • respektování věku a stupně rozvoje, zájmu dítěte
 • rozvíjení obratnosti mluvidel ve spojení s obratností ruky a pohybem
 • rozvíjení fonematického sluchu, využívání říkadel, básní, zpěvu a rytmizace