Během školního roku je dětem poskytováno několik programů, které se prolínají celým rokem. Jedná se například o logopedickou prevenci individuální i skupinovou, kterou zajišťují učitelky s kurzem pro logopedického asistenta pod vedením odborníka ze SPC. V 2. a 3. třídě probíhá výuka angličtiny. Dětem od 4 let je nabízen odpolední taneční kroužek. Ve spolupráci s odborníky a studenty FHS obor zdravotní sestra probíhá ve všech třídách projekt zdravé tělíčko, který zahrnuje zdravotní cvičení, výuku masáží, doktorské herní dopoledne a seznamování se zdravým životním stylem. Projekt barevné dny má za úkol přiblížit dětem tradiční svátky a pranostiky, podpořit fungování kolektivu v rámci společných oslav a seznámit s multikulturou. Mateřská škola se také nově a intenzivně zapojila do projektu Celé Česko čte dětem –  Babičky a dědečkové do školky. Do MŠ pravidelně dochází několik seniorů, kteří čtou dětem pohádky. Děti z 2. a 3. třídy navštěvují pravidelně městskou i univerzitní knihovnu.

Ve spolupráci s městkou zelení děti sadí stromy v blízkosti MŠ. 3. třída Včelky a 2. třída Světlušky pravidelně navštěvují laboratoře Fakulty technologické a reprezentují školu vystoupením na různých akcích UTB. V MŠ probíhají praxe studentů předškolní pedagogiky UTB, studenti různých fakult si pravidelně připravují různě zaměřené výukové aktivity, představení a programy. Pravidelně do MŠ také dochází studenti z Gymnázia Zlín s divadelním představením.

Mateřská škola dále spolupracuje s Městskou policií, účastní se exkurzí a různých programů organizovaných městem. Paní učitelky s dětmi pravidelně pečou perníčky, štrúdly, vyrábí saláty. Na podzim děti hledají skřítka Podzimníčka. Pravidelně také pořádáme karneval a oslavu Dne dětí. V MŠ probíhá z pravidla 1x za měsíc divadelní nebo hudební program a 3-4x ročně setkání s rodiči, pro které děti připraví vystoupení, tvořivé dílničky a většinou i malé občerstvení.

Třídní schůzky se konají z pravidla na začátku školního roku v rámci setkání s rodiči a v případě potřeby také během školního roku. MŠ organizuje ke konci školního roku den otevřených dveří pro nové zájemce.

Díky dobré poloze MŠ jsou dětem nabízeny sportovní aktivity ve fitness centru, výuka tenisu, plavání, lyžování a bruslení.

UMŠ provozuje jako svou doplňkovou činnost ve svých prostorách také mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádá kurzy, školení, včetně lektorské činnosti a zapůjčuje movité věci.