1.  Individuální logopedická péče

V UMŠ je v rámci logopedického kroužku prováděna individuální logopedická péče pod vedením  logopedické asistentky. Tato individuální logopedická péče je určena pro děti od 4,5 let. Cílem logopedické péče je vytvářet pro děti předškolního věku podmínky pro správný rozvoj řeči. Logopedická péče je bezplatná a probíhá vždy 1xtýdně. Do logopedické péče jsou zařazeny ty děti, u kterých jde o prostou vadu řeči – nesprávná výslovnost hlásek mateřského jazyka. Rodiče vytipovaných dětí jsou dopředu upozorněni na odlišnou mluvu dětí a podepisují svůj souhlas s prováděním logop. péče v UMŠ. Každé dítě má svůj logo-sešit, kde mají rodiče návod, jak s ním mají doma pracovat. Pro očekávané výsledky je nutná každodenní trpělivá spolupráce rodičů. Ti mají největší podíl na nápravě řeči u svých dětí. Rodičům dětí, které potřebují odbornější péči, doporučí logop. asistentka návštěvu klinického logopeda. Logopedická péče v UMŠ je odborně zastřešena speciálním pedagogickým centrem pro vady řeči pod odborným vedením Mgr. Marcely Ševelové  z SPC Zlín.

Všechna logopedická cvičení se provádějí podle Metodiky logopedické prevence, vždy hravou formou, ke každému dítěti je přistupováno individuálně.  Nedílnou součástí každého sezení je pochvala dítěte i za sebemenší pokroky a úspěchy.

      2. Skupinová logopedická péče

Je součástí logopedického kroužku a je prováděna pod vedením logopedické asistentky.

Ve všech třídách probíhají logopedické chvilky, které jsou součástí logopedického kroužku. V logopedických chvilkách (s motivačním „Logopejskem“) – 1 x týdně procvičujeme jednotlivé hlásky, které jsou zařazeny podle tématu do integrovaných bloků v třídních programech.  Kolektivní logopedická péče je také denně prováděna formou hry, kdy děti  nevyvozují jednotlivé hlásky, ale provádí dechová cvičení, cvičení mimických svalů, čelistí, artikulaci jazyka, hlasová cvičení a cvičení k rozvoji fonematického sluchu.

 

Na spolupráci se těší logop. asistentka Bc. Margareta Gogelová a logop. asistentka Bc. Markéta Zachovalová

 

Hrátky s pejskem „Logopejskem“

logopes

Jak vhodně podporovat vývoj řeči u dětí předškolního věku

 

Správný řečový vývoj dítěte se sleduje již od narození. Za předpokladu, že dítě nemá vrozenou vadu (např. sluchovou, tělesné postižení, mentální postižení), platí, že během prvního půlroku začne broukat, v druhém půlroku života začne napodobovat slabiky.  Kolem prvního roku tvoří jednoduchá slova a zhruba kolem druhého roku je dítě schopno tvořit krátké věty. Někdy se stane, že se první slova začnou objevovat později nebo dítě místo slov používá slabiky.

 

Důležité

Vždy platí pravidlo: Pokud si rodiče nejsou jisti, je lépe navštívit odborníka (nejlépe klinického logopeda) a poradit se s ním o správné stimulaci vývoje řeči. Pokud jsou rodiče přesvědčeni, že dítě dobře slyší, a že nemá jinou vrozenou tělesnou nebo smyslovou vadu, můžeme tři roky věku dítěte považovat za tzv. hranici fyziologické nemluvnosti.

 

Prevence správného řečového vývoje

Pokud vývoj řeči probíhá fyziologicky, není třeba se znepokojovat výslovností. Tou se klinický logoped začíná zabývat až po čtvrtém roce věku dítěte. Důležitější je v tomto období prevence správného řečového vývoje. Rodiče by měly především dbát na přiměřený rozvoj slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností. Nestačí dětem jen předčítat a vyprávět, je také velmi důležité, abychom je nabádali a povzbuzovali k samostatné řečové produkci. Neméně důležité je v tomto věku vnímání rytmizace řeči, která se dětem nejlépe nabízí formou básniček, říkadel, rozpočitadel a písniček.

 

Rozvoj hrubé a jemné motoriky

Ač se to na první pohled nezdá, je pro správný rozvoj řeči nesmírně důležitý také rozvoj hrubé a jemné motoriky. Hrubá motorika je nezbytná pro pochopení tělesného schématu a orientace v prostoru. Pokud vykazuje dítě potíže v oblasti hrubé motoriky, můžeme si představit, že

o to těžší bude ovládat jemnou motoriku mluvidel, která souvisí se správnou výslovností a je také velmi důležitá pro budoucí nácvik psaní.

 

Výslovnost

Od čtyř let věku dítěte se důležitou složkou stává také výslovnost. Velkou chybou rodičů  bývá to, že se snaží rovnou sami naučit dítě „správně vyslovovat“. Často si zakoupí nějaké logopedické materiály a nutí dítě opakovat slova nebo básničky na danou hlásku. Tím však

u dítěte většinou ještě více zafixují nesprávnou výslovnost a často svým přístupem k „učení správné výslovnosti“ dítě odradí od jakékoli budoucí spolupráce s odborníkem.

 

Důležité

Předškolní věk je ideální doba k nácviku správné výslovnosti. Je třeba přesvědčit rodiče, že trénovat výslovnost je nejvhodnější před nástupem do první třídy. Když v první třídě dítěti přibudou školní povinnosti (psaní úkolů, každodenní povinné čtení, občas nějaký ten kroužek), často už není časová a energická kapacita na pravidelné procvičování logopedických cvičení.

 
   
 
   

 

EVALUACE LOGOPEDICKÉ PÉČE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

 

 

Ve školním roce 2018/19 byla v naší UMŠ realizována logopedická péče formou individuální logopedické péče – ILP. Dne 1. 10. 2018  proběhlo orientační logopedické vyšetření pod vedením logopedické asistentky Bc. M. Gogelové se záštitou pí. Mgr. Ševelové ze SPC. K ILP  bylo přednostně vybráno 10 předškolních dětí ze třídy Duhové, 1 dítě z třídy Dešťové a 3 děti ze třídy Slunečné. Ke skupinové logopedii byly vybrány 2 děti ze třídy Dešťové a 3 děti ze třídy Slunečné. Ke klinickému logopedovi dochází 4 děti. ILP ukončilo 9 dětí ze třídy Duhové a 1 dítě ze třídy Dešťové a 1 dítě ze třídy Slunečné – z důvodu správné výslovnosti všech hlásek.

 

Efektivita logopedické péče proběhla především ve vzájemné spolupráci s rodiči. Proto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří po celý rok spolupracovali, projevovali zájem, nosili si logopedické sešity a hlavně doma s dětmi cvičili.

 

V naší UMŠ proběhla v 1., v 2. a ve 3. třídě 1x týdně také kolektivní logopedická péče formou logopedických chvilek, s motivačním pejskem Logopejskem. Děkuji paní učitelce – logopedické asistence Bc. Markétě Zachovalové, která připravovala skupinovou logopedickou péči   a všem paním učitelkám, které se zodpovědně a pečlivě věnovaly kolektivní logopedické péči dětí formou krátkodenních oromotorických cvičeních.

Na další spolupráci se těší pes Logopes

 a logopedická asistentka Bc. Margareta Gogelová, Bc. Markéta Zachovalová