Z hlediska organizace v UMŠ probíhá vzdělávání mimořádně nadaných dětí formou integrace (začlenění) do běžné třídy. Integraci vzdělávání nadaného dítěte ve třídě zajišťují kmenové učitelky. Výsledky o vzdělávání konzultují se speciálními pedagogy a odborníky. Vzdělávání je zahájeno na začátku roku identifikací dítěte předškolního věku, které projevuje znaky nadání v intelektové oblasti.

 Nominace nadaného dítěte

První etapou identifikačního procesu je nominace. Učitelka vytipuje dítě s výjimečnými schopnostmi a následně dítě navrhne jako možného kandidáta skupině pedagogů pro subjektivní posouzení formou nominačního dotazníku. Po vyhodnocení dotazníků pro učitele je pak osloven rodič nadaného dítěte, který posoudí projevy nadání jejich dítěte v nominačním dotazníku pro rodiče.

Spolupráce se speciálním zařízením a s ostatními institucemi

 • Spolupráce dítě x učitel x pedagogický psycholog

Druhou etapou je tzv. Screening. Potenciálně nadané dítě je podrobeno testovacím metodám (př. test inteligence) v pedagogicko-psychologické poradně v Kroměříži. Na základě odborného vyšetření je pak zpracován individuální vzdělávací plán, podle kterého kmenová učitelka zajišťuje další vzdělávání nadaného dítěte. Nejméně jednou v roce probíhá hodnocení plánu a vzájemná konzultace o průběhu a způsobu vzdělávání s odborníky.

 • Spolupráce učitel x rodič

Rodič potvrdí písemným souhlasem, že byl seznámen s individuálním vzdělávacím plánem svého dítěte. Celoročně se seznamuje s výsledky vzdělávání (v portfoliích, ve vývoji diagnostických kreseb atd.), s projevy pozitivního a negativního chování nadaného dítěte (na rodičovských schůzkách, v konzultačních hodinách) a také je rodičům doporučena odborná literatura k danému tématu.

 • Spolupráce učitel x rodič x odborní pedagogové z FHS ve Zlíně

Pořádání odborných přednášek pro rodiče a učitele z UMŠ pod záštitou odborných pedagogů z FHS na aktuální téma, které se týká vzdělávání mimořádně nadaných dětí.

 • Spolupráce dítě x učitel x studenti a pedagogové z FHS ve Zlíně

Účast dětí na vzdělávacích programech pořádaných Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Spoluúčast dětí a studentů na vzájemných podpůrných programech (praxe studentů v UMŠ se vzdělávacími aktivitami, výzkumy, experimentování atd.).

 • Spolupráce s ostatními institucemi

Spolupráce se ZŠ Malenovice – vzájemná adaptační setkávání na začátku roku, v období zápisu, návštěvy dětí a rodičů v průběhu roku.

Spolupráce s ostatními univerzitními školkami v ČR – společná setkávání dětí a pedagogů, účast na vzdělávacích programech, společné projekty.

 

Metody vzdělávání nadaných dětí

Na základě výsledků psychologického vyšetření vytvoříme individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) pro děti s akcelerovaným rozumovým vývojem, nebo s prokázanými mimořádně vysokými kognitivními schopnostmi. Pro tvorbu IVP je důležitá detailní pedagogická diagnostika.

Učitelka u dítěte nejdříve zjistí:

 • kompetence v jednotlivých dovednostech
 • motivaci pro různé činnosti (pozorovaný zájem a aktivita)
 • důležité osobnostní charakteristiky

Učitelka použije individuální pedagogický přístup, který zohledňuje individuální osobnost dítěte, ale zároveň nevyčleňuje nadané dítě z kolektivu:

 • adekvátně stimuluje potenciál dítěte
 • podporuje zvídavost dítěte, povzbuzuje odvahou ke kladení otázek
 • podporuje hledání vlastních cest a způsobů řešení
 • používá neautoritativní komunikaci
 • pozorně naslouchá dítěti
 • nenutí dítě do činností
 • podporuje tvořivost, kombinační schopnosti, originalitu
 • v řízených aktivitách nabízí dětem odlišné varianty úloh (jednodušší a složitější) v rámci tématu
 • pokud je dítě s činností hotovo dřív, motivuje ho k náročnějšímu úkolu

 

Na doporučení odborných pedagogů z FHS využíváme tyto metody a postupy vzdělávání mimořádně nadaného dítěte:

Vnější akceleraci – týká se vnějšího uspořádání (urychlení) vzdělávacích podmínek. Je doporučena jen některým dětem a to po důkladné psychologické diagnostice emoční a sociální úrovně a po zvážení situace ze strany rodičů a učitelů. Takovou možnost nabízí tzv. školský zákon, který umožní přijetí pětiletého dítěte (narozeného v období leden až červen školního roku, v němž teprve dosáhne šestého roku) do 1. ročníku základní školy.

Obohacení – dítě setrvává se svými vrstevníky ve třídě, pracuje společně na shodných tématech, ale nadané dítě je obohacováno úkoly s vyšší náročností.

Formy obohacení při řízených činnostech:

 • Zařazování aktivujících metod (př. hry, dramatizace, kresba)
 • Používání standardních a nadstandardních úkolů (oba úkoly však vychází ze stejného tématu a umožní dětem s odlišnou úrovní nadání pracovat společně)
 • Využití doplňkových úkolů (na těchto úkolech pracují děti, které jsou hotovy dříve s prací – nejedná se jen o nadané děti)