Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se dle školského zákona rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností, k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Jedná se tedy o děti nejen se speciálními potřebami, děti mimořádně nadané, ale také o děti ze znevýhodněného sociálního prostředí a z odlišného jazykového prostředí.

V MŠ se snažíme o to, abychom uspokojovali základní i speciální potřeby všech dětí, vytvářeli optimální podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání životních kompetencí. Vytváříme optimální podmínky pro jejich vzdělávání po celý den. Individualizací ve vzdělávacím procesu přistupujeme k dětem dle jejich potřeb. Zohledňujeme jejich pracovní tempo, přizpůsobujeme pedagogické metody, motivujeme děti na učení od sebe – tedy od ostatních dětí. Snažíme se, aby dítě dosáhlo co největší samostatnosti.

Jsme přesvědčeni, že společné soužití pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí, začlenění se mezi ostatní a učení se bez problémů přijímat lidi s nějakou odlišností a schopnosti se k nim chovat přirozeně. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s přirozenou stávající životní realitou. Uvědomujeme si, že zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci rodiny, školy a školského poradenského zařízení. Na naší škole pracují dvě speciální pedagožky.