Nejstarší děti jsou ve třídě Včeliček a částečně i ve třídě Světlušek. Vzdělávání nejstarších dětí je v různých ohledech velmi specifické. U těchto dětí se postupně paní učitelky odprošťují od hlavního záměru dítě pouze adaptovat a učit ho základním návykům, ale zaměřují se na individuální rozvoj jeho schopností, dovedností, postojů i hodnot, které je připraví na velkou změnu – vstup do základní školy.

U dětí se zaměřujeme na rozvoj základních klíčových kompetencí pro etapu předškolního vzdělávání, aby byly rozvíjeny a především upevňovány a které si děti odnáší nejen do základní školy, ale do života. Nejen kompetence k učení, ale i k řešení „každodenních“ problémů. Kompetence komunikativní, protože se stále častěji objevují děti se špatnou výslovností, málomluvné, špatně vyjadřující své myšlenky, pocity a nálady. A v neposlední řadě jsou to kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské.

U předškoláků je v posledním roce v MŠ kladen velký důraz na samostatnost. Paní učitelka je spíše pozorovatel, dopomáhá dětem (se zipem, s těžšími manipulačními činnostmi) a radí „jak na to“. Děti jsou vedeny brát si snídani samostatně a průběžně během ranních her, pečivo si natírají samy pomazánkou, po snídani i svačině si umývají stolečky. Všechny děti si chystají samy stolování a jí příborem. Během dne chodí do koupelny samostatně (umýt se, na wc, vyčistit si zuby), paní učitelka na děti jen z dálky dohlíží. Při výtvarných činnostech po sobě vše uklízí, umývají a třídí i odpad (papír, plast). Při odpočinku po obědě si chystají samostatně peřinky a také si je uklízí. Pomáhají s chystáním a uklízením lehátek.

Činnosti v dopoledních i odpoledních hodinách se zaměřují na všestranný rozvoj dítěte: logopedické chvilky, rozvoj fonematického sluchu, zrakového vnímání, rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, rozvoj komunikačních dovedností („mluvíme celou větou“), získávání nových vědomostí a poznatků (svět kolem nás, tradice aj.), estetické vnímání, rozvoj kognitivních operací atd. Tyto činnosti probíhají formou hromadnou, skupinovou a individuální. Záleží na typu činnosti.

Nadstandardně mají děti zařazeny i další činnosti: logopedie (skupinová, individuální), angličtina, tanečky, odpolední výtvarné činnosti.

Ve třídě společně např. pečeme štrúdl, děláme ovocné i zeleninové saláty, buchty, rohlíčky, pečeme perníčky, vyřezáváme dýně, moštujeme, vyrábíme vlastní pokrmy (pomazánky aj.), ochutnáváme netradiční potraviny. Pracujeme i s různými materiály: sádra, samotvrdnoucí hmota, včelí plásty, keramika, přírodniny a spoustu dalších.

Během roku nejstarší děti navštěvují různá divadla, kina, vzdělávací programy UTB, výstavy, exkurze, vystupují při významných událostech, dělají radost lidem v Alzheimer centru atd.

Důležitá je také spolupráce a návštěva Základní školy. Předškoláci několikrát ročně navštěvují Základní školu v Malenovicích. Na některé návštěvy jsou zváni i rodiče, aby viděli, jak dítě na školu reaguje. Návštěvy se odehrávají především před zápisem a poté také na konci školního roku.

I přes velké množství činností a „úkolů“, které už předškoláci musí zvládat, vše probíhá především formou, která je dětem nejbližší, hrou. Vše by mělo být vyvážené a nezatěžovat děti. Učení se novým věcem by mělo být zábavou a radostí. A především vycházet individuálně z možností každého dítěte. Proto je důležité zaměřit se v tomto období na diagnostiku dítěte a popřípadě navrhnout rodičům odklad školní docházky a také v čem je potřeba dítěti pomoci.