panáčekProjekt Zdravé tělíčko zahrnuje důležité oblasti pro zdravý vývoj dětí. Integruje zásady zdravé výživy, péče o zdraví a fyzickou kondici, zároveň působí preventivně v oblasti dětské obezity, vadného držení těla, zamezení vzniku zubního kazu.

 

Cíl projektu

 • vytvářet podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu po dobu pobytu dítěte v UMŠ
 • vychovávat ke zdravému životnímu stylu a k zodpovědnosti za své zdraví

 

Prostředky využívané ke splnění cílů:

 

Zdravá výživa

 • ve spolupráci se školní jídelnou zajistit dětem kaloricky vyváženou a pestrou stravu, denně doplněnou o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků
 • osvěta v oblasti zdravé výživy – třídní schůzky, nástěnky pro rodiče – zveřejňování jídelníčků a receptů jídel z méně známých pokrmů a jídel zdravé výživy
 • spolupracovat s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá a zároveň uvést do stereotypu jídla ke konzumaci známější – čerstvé ovoce a zelenina
 • snaha přesvědčit rodiče o významu mléka pro zdravý vývoj dítěte
 • omezit slazení nápojů – z dětské stravy co nejvíce odbourat nezdravý cukr a nahradit jej zdravějšími alternativami
 • nedávat dětem cukrovinky za odměnu a v době narozenin nabídnout př. sušené ovoce, cereálie, drobné věcné dárečky atd.
 • zařadit týdenní tematické plány do integrovaných bloků s tematikou zdravé životosprávy – seznámit děti s pojmy: potravinová pyramida, zdravý talíř apod.
 • naučit především předškolní děti sestavovat jídelníček, připravovat s dětmi jednoduché svačinky, pomazánky, ovocné a zeleninové saláty
 • zařazovat častěji bezmasá jídla, nabízet dětem tmavé a celozrnné pečivo, upřednostnit luštěniny, drůbeží, rybí maso, zeleninová jídla a saláty
 • podporovat a dodržovat pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít – za tímto účelem dětem podávat zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabídnout neslazené pití (např. vodu)

 

Péče o zdraví dítěte

 • účinný filtr – vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění z dětského kolektivu
 • vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků
 • prevence zubní kazivosti – čištění zubů v UMŠ, spolupráce s dentální hygienistkou
 • upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence – spolupráce se složkami záchranného systému
 • předcházet a eliminovat narušenou komunikační schopnost – logopedická prevence, spolupráce s odborníky ze SPC, pedagogicko-psychologickou poradnou apod.
 • dodržovat správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC, tablet)
 • vytvářet povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde nalézt či jak přivolat pomoc – povedeme děti k dovednosti umět se bránit zneužívání, umění říci „ ne“ ve správný okamžik – ke splnění tohoto úkolu budou využívány zejména modelové situace a dramatická výchova

 

Podpora přirozených aktivit

 • kompenzovat sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky
 • využívat pobytu venku i za méně příznivého počasí, využití zdejšího prostředí městských parků, školního hřiště, stadionu, tenisového kurtu (nabídnout nadstandardní sportovní aktivity: bruslení, lyžařský výcvik, předplavecký výcvik)
 • provádět zdravotní cvičení na podporu správného držení těla pod vedením odborných lektorů
 • vybavovat školu náčiním a nářadím pro pohybové chvilky
 • spolupracovat se studenty UTB na sportovních aktivitách (olympiády, herní dopoledne atd.)
 • učit děti účinné relaxaci – zařazovat relaxační chvilky spojené s uvolňovacími cviky (prvky jógy, masáže, muzikoterapie a podobně)
 • otužovat děti – možnost programové návštěvy v solné jeskyni, sauně

 

Vytvářet kvalitní psychosociální podmínky

 • Přistupovat k dětem jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat.
 • Využívat pozitivní motivaci.
 • Vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole se snažíme maximálně omezit prostor pro strach a stres. Učit děti účinné relaxaci – zařazovat relaxační chvilky spojené s uvolňovacími cviky (prvky jógy, masáže, muzikoterapie a podobně).
 • Věnovat zvláštní pozornost rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami).
 • Používat styl vedení, který děti podporuje v jejich touze po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte.
 • Podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.
 • Vést děti k pochopení a respektování třídních pravidel.
 • Umožňovat postupnou adaptaci dětí v počátcích docházky do UMŠ – bezproblémový přechod dětí z rodiny do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku a spoluprací se základní školou budeme usilovat o klidný přechod dětí do první třídy ZŠ.
 • Ve vztazích dospělý – dítě, dítě –dítě, dospělý – dospělý projevovat důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, solidaritu, empatii, vzájemnou pomoc a podporu